Kế hoạch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Thứ ba - 07/05/2019 11:00

    ĐẢNG BỘ THỊ XÃ HOÀNG MAI                                                                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG QUỲNH THIỆN
                             *                                                                                      Quỳnh Thiện, ngày 04 tháng 05 năm 2019
          Số 103 - KH/ĐU
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện Quy định số 11 - QĐ/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
-----
         
          Thực hiện Quy định số 11 – QĐ/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và Kế hoạch số 149-KH/ThU ngày 12/4/2014 của thị ủy Hoàng Mai, Ban thường vụ Đảng ủy xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
      1.Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 11- QĐ/TW của Bộ Chính trị, kế hoạch số 149- KH/ThU của Ban thường vụ Thị ủy, gắn với tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của dân. Đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
         2. Tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân
          II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
       1.Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân Quy định số 11 – QĐ/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 149-KH/ThU thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; thực hiện nghiêm việc tiếp dân, đối thoại và xử lý giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.
      2.Tổ chức thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị 35- CT/TU, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị “ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo” và các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của dân.
      3. Người đứng đầu cấp ủy có trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
- Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân; trực tiếp việc tiếp dân định kỳ, kịp thời đối thoại với dân khi cần thiết và xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của dân theo thẩm quyền.
- Thực hiện tốt việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chấp hành quy định về công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, tố cáo của dân.
- Ban hành và tổ chức thực hiện nội quy, quy định tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, phân công bộ phận chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo, theo dõi, tổng hợp, tham mưu cho người đứng đầu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, đối thoại và xử lý, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của dân trên địa bàn; bố trí địa điểm, các điều kiện cần thiết, thuận lợi cho công tác tiếp dân cũng như người dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.
- Chỉ đạo lực lưỡng an ninh bảo đảm trật tự, an toàn cho việc tiếp dân; bảo vệ người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.
- Thông báo thời gian, địa điểm tiếp dân trên Trang điện tử của phường và   địa điểm tiếp dân để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, thực hiện.
* Bí thư Đảng ủy phường báo cáo Bí thư thị ủy, Ban dân vận và Văn phòng thị ủy về công tác tiếp dân, đối thoại và xử lý các kiến nghị của nhân dân.
       III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  1. Bí thư đảng ủy phường
      a.Tổ chức và chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền Quy định số 11- QĐ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của thị ủy, Kế hoạch của Ban thường vụ Đảng ủy đến các chi bộ và toàn thể đảng viên.
     b.Triển khai việc tổ chức tiếp dân định kỳ như sau:
- Thời gian:
+ Tổ chức tiếp dân định kỳ ít nhất 02 ngày trong tháng, quy định vào ngày 01 và 15 hằng tháng( nếu trùng vào ngày nghỉ thì bố trí ngày liền kề sau đó).
+ Thời gian triển khai thực hiện: Từ tháng 05/2019.
  • Địa điểm: Tại phòng hội đồng tiếp dân UBND phường.
  • Thành phần:
+  Bí thư đảng ủy chủ trì
+ Phó Bí thư đảng ủy, Trưởng ban tiếp công dân phường, Chủ tịch UBMTTQ; trưởng Công an, công chức Tư pháp, Văn phòng đảng ủy ( nếu quá trình giải quyết có liên quan đến các nhiệm vụ chuyên môn thì bố trí thêm thành phần do đồng chí Bí thư Đảng ủy phường quyết định).
c. Tổ chức tiếp dân đột xuất trong các trường hợp sau
( Tổ chức tiếp dân đột xuất thành phần tham gia tiếp dân như thành phần tiếp dân định kỳ; thời gian địa điểm do đồng chí Bí thư Đảng ủy phường quyết định nhưng phải được thông báo trước 3 ngày).
  1. Nhiệm vụ của các ban, ngành liên quan
  2. 1. Văn phòng Đảng ủy
- Chủ trì phối hợp với Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, tổ chức liên quan tham mưu xử lý đơn, thư liên quan phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đến Đảng ủy, tham mưu đồng chí Bí thư Đảng ủy tổ chức tiếp công dân định kỳ, đột xuất khi có yêu cầu theo quy định.
- Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm hoặc đột xuất( khi có yêu cầu) Văn phòng đảng ủy tham mưu báo cáo tình hình, kết quả tiếp dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy cho Bí thư Thị ủy, Ban dân vận và Văn phòng thị ủy.
     2.2. Văn phòng UBND
   - Chủ trì, phối hợp với công chức Tư pháp và Trưởng ban tiếp công dân của phường, tham mưu xây dựng nội quy, quy chế tiếp công dân.
    - Phối hợp với Văn phòng Đảng ủy - HĐND phường tham mưu đảm bảo địa điểm, các điều kiện cần thiết, thuận lợi cho công tác tiếp dân và người dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.
      2.3. Ban Tuyên giáo Đảng ủy
     - Tham mưu thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến quy định số 11- QĐ/TW của Bộ Chính Trị, kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của Ban thường vụ Thị ủy và Kế hoạch này.
      2.4. Khối  dân vận
- Phối hợp với Văn phòng Đảng ủy, chủ động năm bắt những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân để tham mưu đồng chí Bí thư Đảng ủy tổ chức tốt công tác tiếp dân, đối thoại với dân.
     2.6.  UBND phường:
   - Xây dựng quy chế phối hợp để tham mưu cho đồng chí Bí thư Đảng ủy thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.
      3. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm hoặc đột xuất( khi có yêu cầu) văn phòng đảng ủy tham mưu báo cáo tình hình, kết quả tiếp dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của bí thư đảng ủy cho bí thư thị ủy, ban dân vận thị ủy và văn phòng thị ủy.
 
Nơi nhận:                                                                                                                            T/M BAN THƯỜNG VỤ
- Thường trực thị ủy;                                                                                                                        BÍ THƯ
- Ban dân vận thị ủy;                                                                                                                          (Đã ký)
- vp thị ủy;
- MTTQ và các đoàn thể phường;                                       
- Ban tiếp công dân phường;                                                                                                       Nguyễn Bá Sự
- Vp HĐND- UBND phường;                                                          
- Chi bộ
 - Lưu vp đảng ủy
                                                                                            
 
 

Tác giả bài viết: Bá Sự

Nguồn tin: quynhthien.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây