Hướng dẫn biểu mẫu về trình tự thủ tục xác định lại hạn mức đất ở

Thứ năm - 05/05/2022 13:50
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  
                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                        Mẫu số 09/VPĐK

  

                 ĐƠN XIN XÁC ĐỊNH LẠI DIỆN TÍCH ĐẤT Ở
                                  
           Kính gửi: Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Nghệ An
                             Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An
                           Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã Hoàng Mai
 
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:
.....Giờ….phút, ngày…/…/….…
Quyển số ……, Số thứ tự……..
Người nhận hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên
I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT
(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết)
 
1. Người sử dụng đất:
 1.1 Tên (Viết chữ in hoa): Ông …………………………, Sinh năm ……, CMND Số: ………………..
                                 Và bà ……………………….., Sinh năm ……., CMND Số: ……………………
1.2 Địa chỉ: Khối ………………., Phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
2. Lý do xin xác định lại diện tích đất ở:  Đất ở sử dụng ổn định từ trước ngày 18/12/1980, không vi phạm pháp luật đất đai, đề nghị được xác định lại diện tích đất ở bằng 5 lần lại diện tích đất ở đất ở theo quy định
3. Thửa đất xin xác định lại diện tích đất ở
3.1 Thông tin thửa đất theo GCNQSDĐ đã cấp
Số seri GCNQSDĐ đã cấp:  ……………………..
Ngày cấp GCN:  …………………..
* Thửa đất:       ……….. (299);     …………. (BĐ Số)
* Tờ bản đồ số: ……….. (299);       …………. (BĐ Số)
* Diện tích: ……………… m2
* Mục đích sử dụng:
- Đất ở: …………. m2
- Đất TCHN (vườn) ………………. m2
Thời điểm sử dụng: …………………
Nguồn gốc sử dụng: …………………………………………..
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
3.1 Thông tin thửa đất mới thay đổi
 
 
* Thửa đất: ……………….
* Tờ bản đồ số: …………..
(Theo số liệu Bản đồ)
* Diện tích:  ………… m2
* Mục đích sử dụng:
- Đất ở: ………… m2
- Đất TCHN (vườn)  ………… m2
[ Xin xác định thêm ……….. m2 đất ở từ đất TCHN (vườn)]
4. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp;
- Giấy xác nhận nguồn gốc đất và thời điểm sử dụng đất/biên bản xét duyệt:
………………………………………………………………………………………………………..
     
 
Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng và xin chịu mọi trách nhiệm liên quan./.
                                                                                      Quỳnh Thiện, ngày      tháng     .năm 2022
                                                                                                            Người viết đơn
 
 
 
II- XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG QUỲNH THIỆN
 
- Nội dung chủ sử dụng đất đã kê khai là: Đúng                              Sai                          
- Tình trạng tranh chấp, khiếu nại về đất đai: .Không có tranh chấp.
- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất: Phù hợp quy hoạch.
Ngày        tháng      năm 2022
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
 
  
 
 
 
Ngày      tháng        năm 2022
TM. UBND PHƯỜNG QUỲNH THIỆN
Chủ tịch
 
 
 
 
 
III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
............................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................
Ngày….. tháng…. năm 2022
Người thẩm tra
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
 
 
Ngày….. tháng…. năm 2022
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
 
 
 
 
 
 
 
IV. XÁC NHẬN CỦA PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
          Hoàng Mai, ngày…../……/2022                                   Hoàng Mai, ngày…../……/2022
                     Cán bộ thẩm tra                                                                 Trưởng phòng
               (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)                                              (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
 
 
 
 
 
 
UỶ BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG QUỲNH THIỆN
 
 
 
  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                            Quỳnh Thiện, ngày     tháng    năm 2022
 

BIÊN BẢN
Kết thúc công khai các trường hợp đủ điều kiện xác định lại diện tích đất ở
 tại Khối ……………….., P. Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai tỉnh Nghệ An
 

Thực hiện quy trình, thủ tục xác định lại diện tích đất ở gắn với thực hiện đăng ký biến động, cấp đổi, cấp lại GCN QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân. Sau khi UBND phường Quỳnh Thiện công khai danh sách xét duyệt hồ sơ xác định lại diện tích đất ở gắn với thực hiện đăng ký biến động, cấp đổi, cấp lại GCN QSD đất cho 1 hộ gia đình từ ngày     tháng    năm 2022 đến ngày   tháng   năm 2022 tại Khối …………………. và UBND phường Quỳnh Thiện
Hôm nay, ngày      tháng      năm 2022 UBND, Hội đồng xét duyệt cấp GCNQSD đất phường Quỳnh Thiện lập biên bản kết thúc công khai kết quả xét duyệt hồ sơ xác định lại diện tích đất ở gắn với thực hiện đăng ký biến động, cấp đổi, cấp lại GCN QSD đất cho 1 hộ gia đình cá nhân tại Khối ……………….., phường Quỳnh Thiện như sau:
1. Nội dung công khai:
Tổng số hộ gia đình, cá nhân được xét duyệt đủ điều kiện xác định lại diện tích đất ở gắn với thực hiện đăng ký biến động, cấp đổi, cấp lại GCN QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân: 1 hộ, tổng diện tích: 390,1 m2, trong đó; Đất ở: ……… m2, Đất TCHN (Vườn) ……….. m2
2. Kết quả tiếp nhận ý kiến nhân dân về nội dung công khai:
- Các ý kiến phản ánh liên quan đến thửa đất ở của ông ……………………….
Không có ý kiến nào liên quan đến thửa đất đã niêm yết công khai
UBND phường Quỳnh Thiện xin tiếp thu các ý kiến đóng góp và tiếp tục xem xét giải quyết các ý kiến trên để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xác định lại diện tích đất ở gắn với thực hiện đăng ký biến động, cấp đổi, cấp lại GCN QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân đúng quy định.
Việc kết thúc công khai được lập thành biên bản vào hồi 17 giờ, ngày     /    /2022.
Ơ
Xác nhận của đại diện cho những người sử dụng đất về việc kết thúc công khai danh sách công khai Cán bộ địa chính
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TM. UBND PHƯỜNG QUỲNH THIỆN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
 
 
     
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                               
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
 
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA KHU DÂN CƯ
Về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất
            Hôm này, ngày     tháng    năm 2022 tại Khối ………………, Phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Đã họp để xác định nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất đối với thửa số ………. tờ bản đồ số ……..(bản đồ số) tương ứng với thửa đất số: …. tờ bản đồ:  ……… (BĐ 299) của ông (bà) …………………………………………………. phường Quỳnh Thiện.
           Thành phần cuộc họp gồm có:
1.Ông (bà):  ……………………..; Khối trưởng Chủ trì cuộc họp;
2. Ông (bà): Nguyễn Bá Bình; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường
3. Ông Phạm Minh Ngọc; PCT UBND phường
3. Ông (bà): Nguyễn Thị Linh; Cán bộ Địa chính
4. Ông (bà): Nguyễn Bá Hoàng; Cán bộ Địa chính
5. Ông (bà) ………………………….. và  những người (có tên dưới đây) đã từng cư trú cùng thời điểm bắt đấu sử dụng đất vào mục đích hiện nay của thửa đất nói trên.
          Cuộc họp đã thống nhất xác định:
  1. Nguồn gốc sử dụng thửa đất: ………………………………………………………................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 (ghi cụ thể: tự khai phá, bao chiếm hoặc nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho,… từ người sử dụng đất nào, vào thời gian nào)
          2. Thời điểm bắt đầu sử dụng vào mục đích hiện tại xin cấp Giấy chứng nhận từ ngày……tháng……năm …………..
          3. Tình trạng tranh chấp đất đai: Không tranh chấp đất đai, phù hợp quy hoạch SD đất ở tại địa phương
Những người tham gia cuộc họp cùng thống nhất ký tên dưới đây:
STT Họ và tên  
Năm sinh
Địa chỉ thường trú Ký tên
1        
2        
3        
4        
      Chủ tịch UBND phường Quỳnh Thiện                                           Chủ trì cuộc họp
                (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                (Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
   UBND PHƯỜNG QUỲNH THIỆN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIIỆT NAM
 Hội đồng xét duyệt cấp GCNQSDĐ                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                        
                                                                                                           Mẫu số 01a/VPDK
                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                Quỳnh Thiện, ngày  .. tháng  ..   năm 2022
 
BIÊN BẢN XÉT DUYỆT HỒ SƠ XÁC ĐỊNH LẠI DIỆN TÍCH ĐẤT Ở GẮN VỚI ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG,
CẤP ĐỔI, CẤP LẠI GCN QSD ĐẤT
   
Thực hiện Quyết định số 621QĐ/UBND ngày 12/10/2021 của UBND phường Quỳnh Thiện về việc thành lập Hội đồng xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Hôm nay, ngày      tháng       năm 2022   
Địa điểm: UBND phường Quỳnh Thiện
Thành phần gồm (các thành viên Hội đồng xét duyệt cấp Giấy chứng nhận QSD đất của phường được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 12/10/2021 của UBND phường Quỳnh Thiện:
1. Ông/bà:           Nguyễn Bá Bình              Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Hội đồng xét duyệt cấp GCN
2. Ông/bà:           Phạm Minh Ngọc            PCT.UBND Phường, Phó Chủ tịch Hội đồng xét duyệt cấp GCN
2. Ông/bà:          Nguyễn Thị Phương       Đại diện Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam
3. Ông/bà:        Lê Minh Lợi                  Đại diện Hội nông dân
4. Ông/bà:        Đậu Thị Liệu                     Đại diện Hội phụ nữ
5. Ông/bà:          ………………….         Khối trưởng (nơi có đất xin cấp GCNQSD đất)
6. Ông/bà:        Nguyễn Thị Linh             Công chức Địa chính
7. Ông(bà):    Nguyễn Bá Hoàng    Công chức Địa chính
Nội dung: Tiến hành kiểm tra, xét duyệt hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của: ông …………………………….., HKTT: Khối ……………….., Phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
Kết quả xét duyệt:
- Hiện tại ông ………………………… đang sử dụng diện tích ………… m2 đất, Trong đó: Đất ở: ……… m2, đất trồng cây hàng năm ………. m2 nay xét duyệt lại diện tích đất ở cho ông ………. là ……….m2 đất ở và …………. m2 đất TCHN thuộc thửa đất số ………..., tờ số ……….(BĐ số) tương ứng với thửa đất số ………..; tờ bản đồ số ………… (BĐ 299) tại Khối ……….., phường Quỳnh Thiện đã được cấp GCNQSDĐ số ………………. ngày ………………..
- Về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
     - Về tình trạng tranh chấp, khiếu nại:          
Đất sử dụng ổn định, không tranh chấp, không có khiếu nại, không lấn chiếm
     - Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:
Đất sử dụng phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của phường Quỳnh Thiện đã được phê duyệt
     Trên đây là toàn bộ thông tin về thửa đất đề nghị được xác định lại diện tích đất ở gắn với đăng ký biến động, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận QSD đất, đã được các thành viên Hội đồng kiểm tra và thống nhất. Hội đồng xết duyệt cấp giấy chứng nhận QSD đất phường Quỳnh Thiện chịu trách nhiệm về những nội dung đã xác nhận ở trên./.
Các thành viên hội đồng xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
    Khối Trưởng                                cán bộ địa chính                                      Hội nông dân   
 
 
 
 Hội Phụ nữ                        Mặt trận Tổ Quốc                                    Chủ tịch/ Phó Chủ tịch UBND phường
                                                                                                              (kiêm CThđ xét duyệt cấp gcnqsdđ)


 
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu số 09/ĐK1    
       
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
   Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ ,6k’kk,              tiếp nhận hồ sơ số:.......Quyển....
Ngày…... / ...… / .......…
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)
   
     
ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG
ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   
     
Kính gửi: -   Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Nghệ An
                 -   UBND thị xã Hoàng Mai
  • Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An.
                -   Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Hoàng Mai
   
     
I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)
   
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
  1.1. Tên (viết chữ in hoa): Ông …………………………., Sinh năm ……., CMND Số: ……………..
                                              Và bà ………………………, Sinh năm ………, CMND Số: ………………
  1.2. Địa chỉ(1): Khối …………………, Phường Quỳnh Thiện,thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An
   
2. Giấy chứng nhận đã cấp
2.1. Số vào sổ cấp GCN: ………………..; 2.2. Số phát hành GCN: ………………..
2.3. Ngày cấp GCN: ………………………
   
3. Nội dung biến động về:  Đất ở sử dụng ổn định từ trước ngày 18/12/1980, không vi phạm pháp luật đất đai, đề nghị được xác định lại diện tích đất ở bằng 5 lần lại diện tích đất ở đất ở theo quy định    
 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:
 
- Thửa đất số: .............
- Tờ bản đồ số: .................(BĐ Số)
- Diện tích: ............... m2
( Đất ở: .............. m2; Đất trồng cây hàng năm khác:
................ m2)
 3.2. Nội dung sau khi biến động:
 
- Thửa đất số:................
- Tờ bản đồ số:........... (BĐ Số)
- Diện tích: ............. m2
( Đất ở: ......... m2; Đất trồng cây hàng năm khác:
............... m2)
   
4. Lý do biến động : Đất ở sử dụng ổn định từ trước ngày 18/12/1980, không vi phạm pháp luật đất đai, đề nghị được xác định lại diện tích đất ở bằng 5 lần lại diện tích đất ở đất ở theo quy định    
5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động
                                        Đầy đủ
   
6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận đã cấp;
-
   
             
        Tôi        ð có nhu cầu cấp GCN mới              ð không có nhu cầu cấp GCN mới
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
                                                                                                                         …, ngày ... tháng …. Năm 2022
                                                                                                                                        Người viết đơn
 
 
II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP Xà                                                                            
(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng và đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản vào Giấy chứng nhận đã cấp)
                                      Nội dung đăng ký biến động của gia đình là đúng
Ngày……. tháng…… năm …...
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 
 
Ngày……. tháng…… năm …...
TM. Ủy ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)
 
 
 
 
III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Ngày……. tháng…… năm …...
Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
 
 
 
Ngày……. tháng…… năm …...
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)
 
 
 
 
IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                                               
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Ngày……. tháng…… năm …...
Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)
 
 
Ngày……. tháng…… năm …...
Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
Chú ý:
- Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.
-  Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; trường hợp xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ vào Giấy chứng nhận thì không kê khai, không xác nhận các thông tin tại Điểm 5 của mục I, các mục II, III và IV của Đơn này.
 
 
 
     UỶ BAN NHÂN DÂN
  PHƯỜNG QUỲNH THIỆN
    
                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
                                                          DANH SÁCH CÔNG KHAI
       Kết quả kiểm tra hồ sơ xác định lại hạn mức đất ở tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An
 
Số TT Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất Địa chỉ thường trú Tờ bản đồ số Thửa đất số Diện tích đất (m2) Mục đích sử dụng đất Thời điểm       sử dụng đất Nguồn gốc sử dụng đất Tài sản gắn liền với đất Tình trạng tranh chấp  
 
1                      
          Danh sách này được công khai trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày      /     /2022, đến ngày     /    /2022 Tại địa điểm nhà văn hóa khối ...................... và UBND phường Quỳnh Thiện
           Người không đồng ý với kết quả thẩm tra trên đây thì gửi đơn đến UBND phường Quỳnh Thiện để giải quyết; sau thời gian trên Nhà nước sẽ không xem xét giải quyết./.
 
  Xác nhận của đại diện những người sử dụng đất
về việc đã công khai danh sách này
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
      CHỦ TỊCH
   
     
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY CAM KẾT
         
          Kính gửi: -    Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An;
  • Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An;
  • Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đai thị xã Hoàng Mai.
 
Họ và tên: …………………….., sinh năm: ………….., CMND Số: …………..
Địa chỉ thường trú: Khối ……………….., phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai
Xin đề xuất với các cơ quan nội dung sau:
Hiện tại tôi đang ở tại thửa đất số thửa đất số………., tờ bản đồ số …… diện tích ………… m2 địa chỉ thửa đất: Khối …………., phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành ……………… ngày ……………..
Nay gia đình tôi có nhu cầu xác định lại lại diện tích đất ở đối với thửa đất số ………, tờ bản đồ số ……… với diện tích ……….. m2, địa chỉ thửa đất: Khối ………….., phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Thửa đất có nguồn gốc: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Tôi cam đoan đây là lần đầu xác định lại diện tích đất trong hạn mức công nhận đất ở và cam kết chỉ có thửa đất ở trên là thửa duy nhất được công nhận quyền sử dụng đất mà ông, cha để lại cho trên địa bàn thị xã Hoàng Mai.
Gia đình tôi cam kết về tính trung thực, chính xác của việc kê khai diện tích thửa đất trong hạn mức công nhận đất ở (việc kê khai diện tích nằm trong hạn mức công nhận 1000 m2); nếu bị phát hiện kê khai gian lận sẽ bị truy nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai và bị xử phạt theo quy định của phát luật về thuế.
                                                                                                          Quỳnh Thiện, ngày     tháng     năm 2022
                                                                                                                       NGƯỜI CAM KẾT
                                                                                                                   (ký ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG QUỲNH THIỆN
CHỦ TỊCH
 
 
1 Sửađổi, bổ sung Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Linh

Nguồn tin: quynhthien.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây