Đảng ủy phường Quỳnh Thiện Tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, Chỉ thị số 28-CT/TW, Nghị quyết số 37 của BCT; Quy định 08 của BCH Trung ương và trao huy hiệu Đảng đợt 03/02 năm 2019

Thứ sáu - 01/03/2019 11:15
Đảng ủy phường Quỳnh Thiện Tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, Chỉ thị số 28-CT/TW, Nghị quyết số 37 của BCT; Quy định 08 của BCH Trung ương và trao huy hiệu Đảng đợt 03/02 năm 2019
     Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Thị ủy, chương trình công tác năm 2019 của Đảng ủy, sáng ngày 01/3/2019 Đảng ủy phường tổ chức Hội nghị học tập, học ảo hóa, học mcsa quán triệt Chuyên đề năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 28 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị; Quy định 08 của Ban chấp hành Trung ương; đồng thời tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 03.02.2019.
       Về dự hội nghị có đồng chí Hồ Sỹ Tùng - Ủy viên BTV Thị ủy, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Hoàng Mai; thành phần tham gia học tập Nghị quyết gồm: các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ; cán bộ, công chức cơ quan và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.
       Tại Hội nghị, Đảng ủy tổ chức Lễ trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Minh- đảng viên chi bộ Bắc Mỹ, 50 năm tuổi Đảng trao cho đồng chí Nguyễn Văn Thoại  - đảng viên chi bộ Nam Mỹ, 45 năm tuổi Đảng trao cho đồng chí Nguyễn Duy Chí - đảng viên chi bộ Tân Phong thuộc Đảng bộ phường Quỳnh Thiện.
 
53337700 351428805699481 3070611315505496064 n
  Đồng chí Hồ Sỹ Tùng: UV BTV Thị ủy - Chủ nhiệm UBKT Thị ủy trao Huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thoại
 
52752911 377170343118698 3896753514751197184 n
Đồng chí Nguyễn Bá Sự: Thị ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường trao Huy hiệu 45 năm tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Duy Chí
     
      Đại diện cho các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Thoại, đảng viên được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi đảng phát biểu cảm tưởng, cám ơn sự quan, động viên của tổ chức Đảng và xin hứa sẽ tiếp tục cố gắng đến cùng để thực hiện tốt      các nhiệm vụ của người đảng viên, vận động con cháu, người thân và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương, góp xây dựng Đảng trong sạch lành mạnh, xây dựng Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

52918111 2025779007547942 7764599365569609728 n
Đồng chí: Nguyễn Văn Thoại phát biểu cảm tưởng được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi đảng
 
       Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Bá Thành-Phó bí thư Thường trực Đảng ủy quán triệt nội dung chuyên đề 2019 của Chỉ thị 05-CT/TW của bộ Chính trị về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.  Bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Trên cơ sở nhận thức “lấy dân làm gốc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra 6 “điều không nên làm” và 6 điều “nên làm” với dân. Người căn dặn cán bộ không bao giờ sai lời hứa, không nên làm hoặc nói gì có thể làm cho dân hiểu lầm rằng mình xem thường họ... Còn những điều nên làm là những việc thực tế hằng ngày, liên quan đến người dân, nhất là “làm cho dân nhận thấy mình là người đứng đắn, chăm công việc, trọng kỷ luật”... từ đó, tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.
 
52867263 1280793268752418 25218214011076608 n
Đồng chí Nguyễn Bá Thành-Phó bí thư Thường trực Đảng ủy quán triệt chuyên đề 2019 của Chỉ thị 05-CT/TW
 
      Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Bá Sự-Thị ủy viên-Bí thư Đảng ủy quán triệt 3 chuyên đề:
     Chuyên đề thứ nhất:  Nghị quyết 37/NQ-TW, ngày 24/12/2018 thì việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2030 các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được sắp xếp cơ bản phù hợp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng yêu cầu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Về Lộ trình thực hiện từ nay đến năm 2021.
     + Năm 2019:   Sửa đổi và ban hành mới các quy định pháp luật (trong đó có quy định về tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã) làm cơ sở cho việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; bố trí nguồn kinh phí xây dựng đề án và giải quyết các chế độ, chính sách cho những đối tượng bị tác động do sắp xếp đơn vị hành chính. Cơ bản sắp xếp hợp lý các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về diện tích tự nhiên và quy mô dân số. Đồng thời, sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp và giải quyết chế độ, chính sách đối với những đối tượng bị tác động do sắp xếp các đơn vị hành chính.
     + Năm 2020 và năm 2021:  Lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp. Tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021.  Xây dựng và thực hiện kế hoạch, lộ trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không đạt tiêu chuẩn cho giai đoạn tiếp theo.
     Chuyên đề thứ hai: Quy định số 08-QĐi/TW Quy định trách nhiệm nêu gương của Cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Cán bộ, đảng viên phải nghiêm chỉnh chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương. Cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương. Theo đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu đi đầu thực hiện: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam; Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia - dân tộc và mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Không làm bất cứ việc gì có hại cho Đảng, cho đất nước và nhân dân. Lấy ấm no, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; Thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, hiệu quả; thực sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể. Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ; Sẵn sàng nhận và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ khi được phân công. Tâm huyết, tận tuỵ với công việc; Tích cực thực hiện quy định về phân cấp, phân quyền và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Chủ động thực hiện chủ trương thí điểm của Trung ương; khuyến khích mô hình, cách làm mới, hiệu quả. Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; tìm tòi, đổi mới, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, ngành, lĩnh vực do mình phụ trách.
      Chuyên đề thứ ba:  Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Đó là:
     + Nâng cao nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; luôn phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Đây là nhiệm vụ cấp thiết, thường xuyên, trước mắt và lâu dài của các cấp ủy, tổ chức đảng.
     + Chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng, xem nhẹ chất lượng.
     + Tăng cường công tác quản lý, giáo dục đảng viên.
     + Thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đảng viên; kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.  
53005027 2367990443220411 7606570755492413440 n
Đồng chí Nguyễn Bá Sự-Thị ủy viên-Bí thư Đảng ủy quán triệt 3 chuyên đề tại hội nghị
 
     Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Sự-Thị ủy viên-Bí thư Đảng ủy quán triệt các chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên cần xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn với công việc chuyên môn được giao để học tập, làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả nhất; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, học tập và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng… nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên./.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Phương

Nguồn tin: quynhthien.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây